Menu 0 Koszyk Szukaj en
Cofnij Polecamy / Inne

OPEN CALL na rezydencje artystyczną w Nowa Art Space

Opis

Open call na rezydencje artystyczną Nowa ART SPACE w Nowej Rudzie!

Nowa ART SPACE, powołana z inicjatywy wrocławskiej mia ART GALLERY przestrzeń dedykowana artystom, stawia sobie za cel wspieranie i promowanie sztuki współczesnej. Mieści się na terenie dawnej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Splot” w Nowej Rudzie, niewielkim mieście o unikalnym historyczno-przemysłowym uroku, położonym w Sudetach Środkowych (między Kłodzkiem a Wałbrzychem).

Opis:

Zapraszamy do udziału w 2 miesięcznej rezydencji artystycznej od 1 sierpnia do 1 października.

Rezydencja skierowana jest do artystów działających w różnych dziedzinach sztuki/dyscyplinach artystycznych, w trakcie kształcenia artystycznego lub po nim, bez ograniczeń wiekowych.

Rezydencja ma na celu eksplorację związanych z Nową Rudą i jej okolicami wątków i zagadnień, zarówno aktualnych jak i historycznych, w dowolnym medium artystycznym.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie maksymalnie 4 artystów/artystek, którzy wspólnie zamieszkają w Nowej Rudzie i przy merytorycznym wsparciu kuratorów Bogusława Deptuły i Łukasza Huculaka stworzą realizacje artystyczne, które zostaną zaprezentowane na co najmniej dwóch wystawach podsumowujących rezydencję. Pierwszy pokaz odbędzie się w Nowa Art Space w Nowej Rudzie, drugi w Mia ART GALLERY we Wrocławiu.

Sugerowane tematy eksploracji: historia, dziedzictwo kulturowe, transformacja społeczna, relacje człowieka z przyrodą, wyzwania współczesności i inne. Pożądane jest wskazanie nowych perspektyw i punktów widzenia, każdy może wybrać własną ścieżkę badań.

Czym jest rezydencja w Nowa ART SPACE:

Podczas rezydencji artyści/artystki zamieszkają w komfortowym mieszkaniu zlokalizowanym tuż obok noworudzkiego rynku. Do dyspozycji rezydentów/rezydentek będą dwa osobne pokoje, salon z kuchnią i balkonem, łazienka z wanną i prysznicem. Każdemu z uczestników gwarantujemy uposażenie (1000 zł na artystę na cały pobyt) oraz wsparcie produkcyjne i kuratorskie.

Nowa Art Space to wciąż surowe i rozwijające się miejsce w trakcie transformacji. Do pracy twórczej i wystawienniczej oferujemy budynek główny (ok. 250 m2) oraz dwie przestrzenie magazynowe (ok. 500 m2) z dostępem do wody, toalety oraz energii elektrycznej.

ZASADY APLIKACJI:

Aby aplikować na rezydencję w Nowa Art Space, prosimy o przesłanie następujących dokumentów w formacie PDF:

- Portfolio, które opisuje dotychczasową działalność artystyczną i osiągnięcia oraz artist statement;

- Opis projektu (1000 znaków). Opis powinien zawierać wstępnie zdefiniowany cel, tematykę, koncepcję i plan realizacji projektu, wraz z ewentualnymi założeniami interdyscyplinarnymi lub potencjalną współpracą z lokalną społecznością.

Wymienione dokumenty w formie PDF prosimy przesłać jako załączniki w jednym mailu na adres mailowy koordynatorki rezydencji: patrycja.bochenek@miaartgallery.com 6 lipca 2023 r.

Wyniki naboru ogłosimy 8 lipca.

Do połowy czerwca pojawi się regulamin rezydencji.

Projekt: Patrycja Bochenek 508688058

Regulamin/Ogólne informacje

Open call/rezydencje artystyczne

w Nowa Art Space w Nowej Rudzie

I. Organizator

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie rezydencji artystycznych Nowa Art

Space Residency.

2. Organizatorem rezydencji jest Mia Art Gallery - Galeria Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

(50-061) przy placu Solnym 11, a także Nowa Art. Space w Nowej Rudzie (57-400) przy ul.

Kościelnej 23a.

3. Rezydencja odbędzie się w siedzibie Nowa Art Space Nowej Rudzie (57-400) przy ul.

Kościelnej 23a.

4. Rezydencja skierowana jest do artystów polskich i zagranicznych, na różnych etapach rozwoju

kariery artystycznej, zajmujących się różnymi dyscyplinami sztuk wizualnych, niezależnie od

wieku artysty.

5. Przedmiotem projektu jest udział w ośmiotygodniowej rezydencji pod nazwą Nowa Art Space

Residency we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej Mia Art Gallery. Rezydencja ma na

celu rozwój wybranego projektu przy merytorycznym wsparciu kuratorów Bogusława Deptuły

i Łukasza Huculaka, a następnie stworzenie realizacji artystycznych, które zostaną

zaprezentowane na co najmniej dwóch wystawach podsumowujących rezydencję. Pierwszy

pokaz odbędzie się w Nowa Art Space w Nowej Rudzie, drugi w Mia Art Gallery we

Wrocławiu.

II. Zgłoszenie

1. W celu wzięcia udziału w naborze wymagane jest przesłanie kompletnego zgłoszenia w języku

polskim lub angielskim zawierającego:

– dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, adres zamieszkania;

– opis wstępnej koncepcji realizowanego projektu (do 1000 znaków) odpowiadający na tematy

rezydencji takie jak m.in. historia, dziedzictwo kulturowe, transformacja społeczna, relacje

człowieka z przyrodą, wyzwania współczesności i inne (pożądane jest wskazanie nowych

perspektyw i punktów widzenia, każdy może wybrać własną ścieżkę badań). Opis powinien

zawierać wstępnie zdefiniowany cel, tematykę, koncepcję i plan realizacji projektu

– dokumentacja wcześniejszych realizacji w formacie pdf, portfolio które opisuje

dotychczasową działalność artystyczną i osiągnięcia oraz artist statement;

2. Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail patrycja.bochenek@miaartgallery.com

3. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w selekcji projektów.

4. Artysta może przesłać jedno zgłoszenie/projekt.

III. Wybór projektów

1. Wyboru projektów dokona komisja składająca się z pracowników Organizatora.

2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora i w mediach

społecznościowych w dniu 6 lipca 2023 r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się indywidualnie z autorami

zaakceptowanych projektów droga mailową.

4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zmianom.

5. Przystąpienie do programu oznacza:

a. wyrażoną przez Artystę zgodę poprzez dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne

okazanie woli, w formie zgłoszenia swojego udziału jako wyraźnego działania

przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

b. akceptację i konieczność przestrzegania przez Artystę regulaminu rezydencji;

c. akceptację harmonogramu programu rezydencji przez Artystę (wszelkie zmiany będą

możliwe po wcześniejszych konsultacjach z kuratorem programu i w wyniku przypadków

losowych);

d. akceptację przez Artystę tematu rezydencji artystycznej zaproponowany przez Organizatora;

e. wyrażenie przez Artystę zgody na udział w konsultacjach z kuratorem programu, spotkaniach

z Artystami biorącymi udział w programie;

f. wyrażenie przez Artystę zgody na udział w spotkaniach (zgodnie z harmonogramem)

prezentujących działalność Organizatora, założeń programu rezydencji, dokumentacje

wcześniejszych prac, etapy realizacji projektu;

g. wyrażenie przez Artystę zgody na prezentowanie dokumentacji spotkań na stronie

internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych na profilach Organizatora

(Facebook Instagram, YouTube);

h. wyrażenie przez Artystę zgody na udział w końcowym spotkaniu będącym podsumowaniem

programu rezydencji artystycznej, prezentowanej na stronie internetowej i w mediach

społecznościowych na profilach organizatora (Facebook Instagram, YouTube);

i. wyrażenie przez Artystę zgody na użyczenie bezpłatnej licencji na prezentowanie

dokumentacji swoich wcześniejszych realizacji, etapów pracy nad projektem oraz finalnego

rezultatu pracy (strona internetowa Organizatora, profile Organizatora w mediach

społecznościowych – Facebook Instagram, YouTube);

j. wyrażenie przez Artystę zgody na wydanie utworzonych przez siebie prac w czasie okresu

rezydencji w zasoby Mia Art Gallery. Jedna praca wejdzie do kolekcji mia ART GALLERY.

Pozostałe zostaną pozostawione do możliwości prezentacji w wystawach zbiorowych pod

nadzorem kuratora. Prace pozostawione do dyspozycji mia ART GALLERY będą mogły

zostać sprzedana na zasadach komisowych, a w rozliczeniu 50% wartości pracy będzie

przekazane artyście

IV. Ogólne warunki udziału w projekcie

1. Organizator oferuje honorarium za udział w projekcie w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc

złotych) na czas trwania całego okres rezydencji.

2. Organizator zapewnia zakwaterowanie w mieszkaniu w centrum Nowej Rudy. Do dys Do

dyspozycji będą dwa osobne pokoje, salon z kuchnią i balkonem, łazienka z wanną i

prysznicem.

3. Do pracy twórczej i wystawienniczej organizator przekazuje budynek główny (ok. 250 m2)

oraz dwie przestrzenie magazynowe (ok. 500 m2) z dostępem do wody, toalety oraz energii

elektrycznej.

4.

5. Organizator przewiduje możliwość uczestniczenia w kosztach produkcyjnych prac

6. Artysta oświadcza, że jest jedynym twórcą projektu i żaden z jego elementów nie narusza

praw autorskich osób trzecich.

7. Artysta oświadcza, że nie jest zaangażowany w inne projekty uniemożliwiające mu udział

w spotkaniach organizowanych w ramach rezydencji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i harmonogramie programu.

9. W przypadku zdarzeń losowych możliwe są zmiany w harmonogramie trwania rezydencji.

10. Uczestnik rezydencji ponosi odpowiedzialność (również finansową) za wszelkie szkody

wyrządzone w trakcie trwania okresu rezydencji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Artysty na zasadach

ogólnych.

12. Rezydencja z wybranym Artystą może zostać rozwiązana przez Organizatora bez

zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Artysta nie przestrzega harmonogramu

a także regulaminu rezydencji, oraz w sytuacji gdy Artysta rażąco wykracza poza zakres

ogólnie przyjętych norm społecznych, powodując zagrożenie dla Organizatora i innych

Uczestników rezydencji.Fotorelacja

Więcej zdjęć

Inne wydarzenia

Ta strona wykorzystuje Cookies do poprawnego funkcjonowania. Korzystając z niej akceptujesz Polityka prywatności .

Odrzuć
Zakończ wyszukiwanie

Brak wyników. Spróbuj wpisać inną frazę.